Tipy pro přípravu terénu

Zajistěte odvod vody:

U všech podkladů bez odvodnění zajistěte sklon přinejmenším 10 mm na běžný metr ve směru podél nosníků, abyste umožnili odtékání vody a aby nedocházelo k zadržování vody ve spodním bodě terasy.

Stabilizace půdy:

Terasa může spočívat na ploché zemi ve sklonu (betonová deska bez dutin či výčnělků, podle potřeby doporučujeme povrchově upravit) na
pilotech nebo betonových sloupcích. V případě stabilizované půdy pokryté geotextilií by měly nosníky spočívat na polymerních podložkách. V případě drenážované půdy je vhodné použít pro podporu těchto nosníků betonové zakládací klíny.“

Více informací, viz princip instalace terasy PU7